Súria es dota d´un parc social d´habitatges de titularitat municipal

0
44

L’Ajuntament de Súria compta per primera vegada amb un parc social d’habitatges que inclou pisos de titularitat municipal adquirits al llarg del mandat actual. Aquest parc social dhabitatges serà gestionat dacord a un nou reglament municipal que va ser aprovat inicialment per unanimitat en la darrera sessió ordinària del ple municipal. El nou parc social d‟habitatges de Súria atendrà situacions d‟emergència social o necessitats de lloguer social. Actualment, aquest parc social està format pels tres habitatges de propietat municipal que han estat adquirits durant l’actual mandat. El consistori preveu que la xifra augmenti en el futur amb noves adquisicions. Segons el nou reglament, l’ajuda a les persones i les unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social és una “actuació municipal prioritària i rellevant”, especialment en casos de risc d’exclusió residencial. També s’esmenta que el dret a l’habitatge és un requisit “imprescindible” per a l’exercici d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació o el dret a la salut. Per aquest motiu, es considera que constitueix “un instrument de primer ordre per a la política pública local”. Al nou reglament s’estableixen els requisits per accedir als habitatges públics destinats a atendre situacions d’exclusió social, urgència social o risc de pèrdua de l’habitatge habitual. Pel que fa als habitatges destinats a lloguer socials, seran dirigits a joves menors de 35 anys amb dificultats per emancipar-se, persones més grans de 65 anys, persones amb alguna minusvalidesa acreditada i persones amb rendes compreses entre el 2 i el 4,5 % de l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). El reglament determina la durada màxima de la prestació, que varia en funció de les diferents tipologies de persones usuàries. L’adjudicació dels habitatges serà avaluada per una comissió de valoració i seguiment, d’acord amb les condicions establertes al nou reglament i en funció de la disponibilitat d’habitatges adequats a les necessitats. També es preveu un procediment extraordinari durgència quan hi hagi situacions de necessitat que ho requereixin. La comissió estarà presidida per lalcalde o alcaldessa, o la persona en qui delegue. La composició daquest organisme es completarà amb el regidor o regidora de Benestar Social o la persona en qui delegue, així com amb altres responsables tècnics municipals. El nou reglament també estableix els drets i deures de les persones que s’hi acullin, incloent-hi el compliment de les normes de manteniment i conservació de l’habitatge, civisme, respecte i convivència amb el veïnat. L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a l’aplicació de sancions. El nou reglament romandrà en fase dexposició pública durant trenta dies hàbils per a la possible presentació de reclamacions i al·legacions, abans de la seva aprovació definitiva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here